ข้อควรคิดสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่
25 พฤศจิกายน 2562

การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานถือเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลต่อการผลิต ต้นทุน และประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของโรงงาน ยิ่งมีคุณภาพยิ่งดีต่อธุรกิจ 

                  โรงงานและการทำอุตสาหกรรมในแต่ละประเภท จะมีรูปแบบการทำงานและการผลิตที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานแต่ละแห่ง ทำให้โรงงานแต่ละที่มีระบบไฟฟ้าที่ไม่เหมือนกันทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะเป็นการผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดโรงงานเท่า ๆ กัน ก็ตาม แต่ทั้งนี้แล้ว ทุกโรงงานก็จะต้องมีมาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานตามข้อกำหนดที่เหมือนกัน ซึ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาถึงหลักการติดตั้ง เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงานที่กำหนดไว้

 

พิจารณาการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานจากขนาดของโรงงาน

                  ข้อสำคัญหนึ่งในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานคือการพิจารณาถึงขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ เนื่องจากว่าขนาดของโรงงานและธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดกำลังไฟฟ้าที่โรงงานจะต้องใช้ โดยตามข้อกำหนดแล้วโรงงานจะถูกแบ่งออกตามขนาดกำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้เป็น 3 ขนาด คือ โรงงานขนาดเล็ก ใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 30กิโลโวลต์แอมแปร์, ขนาดกลางไม่เกิน 30-1,999 กิโลโวลต์แอมแปร์ และขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2M กิโลโวลต์แอมแปร์ ขึ้นไป รวมไปถึงการพิจารณาถึงกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ของโรงงานร่วมด้วย อย่างเช่น ในโรงงานที่มีการผลิตซึ่งมีความต่อเนื่องตลอดสายการผลิต หรือมีการเดินเครื่องจักรตลอดเวลา การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานจะต้องคำนึงถึงความเสถียรของกำลังไฟฟ้าเป็นหลัก อย่างเช่น การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกำลังส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ คือตัวกำหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

                  ก่อนการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานผู้ประกอบการและเจ้าหน้าวิศวกรรม จะต้องคำนึงถึงประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในและภานนอกโรงงานให้ดี ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดความต้องการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์แต่ละตัวได้ ว่าอุปกรณ์หรือเครื่องจักรนั้น ๆ ต้องการคุณภาพของ Power Supply ระดับไหน รวมไปถึงการพิจารณาสถานที่ตั้งของโรงงาน โดยทั่วไปแล้วจะต้องเริ่มจากการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานที่มีความเหมาะสม เช่น การสร้างโรงงานในสถานที่ที่มีความมั่นคงในเรื่องของระบบไฟฟ้าสูงอย่างนิคมอุตสาหกรรม หรือหากมีความจำเป็นต้องตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ทางโรงงานอาจพิจารณาถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าใช้เองร่วมกับการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อความเสถียรของการจ่ายพลังงาน ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของสถานที่ตั้งที่มีราคาที่ดินสูง หรือค่าขนส่งวัตถุดิบตามระยะทางได้
                  และนอกเหนือจากหลักการสำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานข้อที่บอกไปแล้วนั้น ก็ยังจะมีในเรื่องของการคำนึงถึงปัจจัยส่วนที่เป็นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของโรงงาน ที่เจ้าของหรือผู้ประกอบการต้องใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟตามระยะเวลาที่กำหนด การเลือกเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและดีกว่า รวมไปถึงการเตรียมแผนการออกแบบสำหรับการขยายกำลังการผลิตเผื่อไว้ในอนาคตด้วย